Podmínky ochrany osobních údajů.

Provozovatel e-shopu Monika Býmová na stránkách www.milanuvpribeh.cz, IČO 02577607, sídlo Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Monika Býmová IČO 02577607 se sídlem Purkyňova 648/125, 612 00 Brno (dále jen „Správce“);

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@milanuvpribeh.cz.

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

 

ZDROJE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě www.milanuvpribeh.cz.

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy, dále pro splnění jeho zákonných povinností a pro účely ochrany jeho oprávněných zájmů.

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

4. Pokud subjekt údajů udělí výslovný souhlas k užití osobních údajů za účelem zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem správce údajů na elektronickou adresu subjektu údajů a dále souhlas k zasílání obchodních sdělení správcem údajů na jeho elektronickou adresu, tak se jedná o další zákonný titul ke zpracování osobních údajů vedle těch již uvedených v odst. 2 tohoto článku.

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace na webové stránce www.milanuvpribeh.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;

2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem;

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

 

DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

 

PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

  • Webfusion s.r.o. (systém e-shopu);
  • Zásilkovna s.r.o. (doručovací služba);
  • Google Analytics (analýza webových stránek);

 

PRÁVA KUPUJÍCÍHO

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Na omezení zpracování osobních údajů;

5. Vznést námitku proti zpracování;

6. Na přenositelnost údajů;

7. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na emailové adrese: info@milanuvpribeh.cz, byl-li udělen;

8. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů;

9. Na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování;

10. Být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů.

 

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.milanuvpribeh.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s Podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito Podmínkami souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;

3. Správce je oprávněný tyto Podmínky kdykoliv změnit. Novou verzi Podmínek je povinný zveřejnit na své webové stránce.

 

Tyto Podmínky vstupují v platnost 28. 2. 2023